Navigácia

Kritéria hodnotenia

Kritéria hodnotenia  KLIK yes

 Vnútorný systém

hodnotenia žiakov

Všeobecné informácie

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov na Základnej škole s materskou školou v Spišskej Teplici.

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1. mája 2011.

 

Systém hodnotenia je rozdelený na dve časti:

  Systém hodnotenie prospechu pre I. stupeň - (ISCED 1)

  Systém hodnotenia prospechu pre II. stupeň - (ISCED 2)

 

Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci.

 

Systém hodnotenia bol prerokovaný na zasadnutiach predmetovej komisie a metodického združenia a schválený pedagogickou radou 28. 08. 2015

Systém hodnotenia nadobúda účinnosť 01. 09. 2015

 

Systém hodnotenia žiakov na I. stupni

 

1. až 4. ročník- klasifikácia všetkých vyučovacích predmetov vrátane výchovných predmetov.

ETV a NBV sa v 1. – 4. ročníku neklasifikuje.

 

V kompetencii učiteľa je zadávanie písomných prác, testov, úloh, cvičení po prebratí tematického celku alebo učebnej témy v časovom limite max. 20 min. podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne je hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti podľa vopred stanovených kritérií.

 

Stupnica hodnotenia previerok a písomných prác :

 

Známka

Percentuálna úspešnosť

Výborný (1)

100% - 90%

Chválitebný (2)

89% - 75%

Dobrý (3)

74% - 50%

Dostatočný (4)

49% - 30%

Nedostatočný(5)

29% - 0%

 

 

Stupnica hodnotenia diktátov predpísaných UO:

 

Počet chýb

Známka

1 - 2

1

3 - 4

2

5 - 7

3

8 - 10

4

11 a viac

5

 

 

Prehľad počtu kontrolných diktátov zo slovenského jazyka:

 

Ročník

Počet diktátov / počet slov v diktáte

1.

-

2.

6/ 20

3.

8/ 30

4.

7/ 40

 

Poznámka

-  rovnaké chyby v tom istom diktáte sa pokladajú za jednu chybu,

-  nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby,

-  píšu sa súvislé texty, ale aj slová, slovné spojenia, samostatné vety,

-  všetky chyby majú tú istú hodnotu.

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka:

 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov:

 

Čítanie

  - zvládnuté čítanie sa hodnotí motivačnou pečiatkou a známkou, slabšie výkony v čítaní sú hodnotené aj slovným komentárom učiteľa,

žiaci sú motivovaní k lepším výkonom z čítania i prostredníctvom motivačnej nástenky v triede.

 

Písanie

-  hodnotenie písania má motivačný charakter, úhľadné písmo je hodnotené motivačnou pečiatkou a známkou, slovne sa hodnotí individuálna snaha žiaka o zlepšenie písomného prejavu.

 

Matematika

-  priebežné sledovanie a hodnotenie výkonu a aktivity na vyučovacích hodinách,

-  priebežné hodnotenie osvojených poznatkov,

- hodnotenie osvojených poznatkov písomnými previerkami po prebratí tematického celku zostavené podľa výkonového vzdelávacieho štandardu /nepresahujúce 15 minút/. Výsledky hodnotenia sú zapísané v žiackej knižke.

 

Prvouka

-  priebežne sa hodnotí záujem žiaka o daný predmet a aktivita na vyučovacích hodinách

-  hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede formou rozhovoru aspoň1krát za hodnotiace obdobie

-  hodnotenie jednoduchých projektových úloh (využitie aj motivačnej pečiatky)

 

Informatika

-  okrem známkovania sa uprednostňuje sa slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka

 

Výchovné predmety – TSV, VYV, HUV

Priebežne sa hodnotí:

-  individuálna snaha žiaka o zlepšenie svojich hudobných, výtvarných, pohybových schopností

-  na hodnotenie sa využívajú známky a motivačné pečiatky

 

Zábavná angličtina

-  žiaci sú hodnotení známkou a pridáva sa motivačná pečiatka

-  hodnotí sa zvládnutie slovnej zásoby v danej lekcii a používanie v jednoduchej komunikácie s učiteľom alebo spolužiakom

 

 Hodnotenie žiakov 2. ročníka

 

Slovenský jazyk

-  pravidelné písomné odpovede nepresahujúce 20 minút zamerané na prebrané učivo,

-  kontrolné diktáty 6-krát počas školského roka,

-  čítanie priemerne 1- krát v týždni hodnotené známkou,

-  písanie v súlade s metodickými pokynmi k pracovnému zošitu nie je hodnotené známkou,

-  nácvičné diktáty sa hodnotia zapisovaním počtu chýb, píšu sa podľa potreby, nemusí ísť o súvislé texty, ale aj slová, slovné spojenia, samostatné vety.

 

Matematika

-  pravidelné písomné odpovede po prebratí tematického celku nepresahujúce 20 minút,

-  ústne odpovede v priebehu vyučovacích hodín 2- krát za hodnotiace obdobie.

 

Zábavná angličtina

-  školské úlohy /písomné odpovede/ zamerané na upevňovanie prebraného učiva nepresahujúce 10 minút najmenej  2-k rát za hodnotiace obdobie,

-  projekty – samostatná práca zameraná na zopakovanie slovnej zásoby v lekcii najmenej 2-krát za hodnotiace obdobie,

-  ústne odpovede prebiehajúce formou jednoduchého dialógu s učiteľom prípadne

spolužiakom najmenej 2-krát za hodnotiace obdobie.

 

Prírodoveda

-  hodnotenie ústnych odpovedí aspoň 1-krát za hodnotiace obdobie – ústna odpoveď prebieha formou rozhovoru,

-  pravidelné písomné odpovede po prebratí tematických celkoch v trvaní 10 minút.

 

Vlastiveda

-  hodnotenie ústnych odpovedí aspoň 1krát za hodnotiace obdobie – ústna odpoveď prebieha formou rozhovoru,

-  pravidelné písomné odpovede po prebratí tematických celkoch v trvaní 10 minút.

 

Hudobná výchova

-  pravidelné hodnotenie hlasového prejavu po nácviku piesne.

 

Výtvarná výchova

-  pravidelné hodnotenie výtvarného prejavu po dokončení výtvarnej práce.

 

Informatika

-  pravidelné hodnotenie známkou na základe vypracovania zadania po prebratí témy.

 

Telesná a športová výchova

Hodnotenie je založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka, hlavným kritériom hodnotenia je snaha o individuálne zlepšovanie sa v pohybových zručnostiach, psychomotorických schopnostiach, snaha o lepšie výkony, žiaci sú klasifikovaní najmenej dvomi známkami za hodnotiace obdobie v oblastiach

-základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

-  manipulačné pohybové a prípravné športové hry

-  estetické pohybové činnosti.

 

 Hodnotenie žiakov 3. a 4. ročníka

Slovenský jazyk a literatúra

Jazyková zložka

Hodnotenie osvojených jazykových vedomostí a zručností zamerané na zvládnutie osvojeného učiva:

-  kontrolné práce – po prebratí tematických celkov,

-  polročná písomná práca – január,

-  výstupná písomná práca – jún,

-  pravopisné päťminútovky

 

Slohová zložka

Hodnotenie písomných prejavov (vlastná tvorba žiakov – slohové práce) – 2-krát za hodnotiace obdobie

 

Čítanie a literárna výchova

-  čítanie   4  – krát za hodnotiace obdobie,

-  prednes básne  2– krát za hodnotiace obdobie.

Matematika

Podklady na hodnotenie žiaka:

ü              - kontrolné práce po prebratí tematických celkov,

ü             -  päťminútovky

ü             -  polročná kontrolná práca –január

ü      -  výstupná písomná práca  - jún

 

Prírodoveda a vlastiveda

Podklady na hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov:

-  písomné práce a testy – na konci tematických celkov,

-  ústne skúšanie najmenej 2 – krát za hodnotiace obdobie,

-  spracovanie projektov k danej téme – prezentovanie projektov 1 – krát za hodnotiace obdobie.

Anglický jazyk

Podklady na hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov:

-  počúvanie s porozumením  2 – krát za hodnotiace obdobie,

-  ústny prejav, dialóg   2 – krát za hodnotiace obdobie,

-  kontrolné práce, testy – po prebratí  jednotlivých lekcií,

-  školské úlohy   2  – krát za hodnotiace obdobie.

Hudobná výchova

-  vokálno – intonačné činnosti  1-krát za hodnotiace obdobie,

-  inštrumentálne činnosti  1- krát za hodnotiace obdobie,

-  hudobno – pohybové činnosti  1- krát za hodnotiace obdobie,

-  percepčné činnosti 1-krát za hodnotiace obdobie.

 

Výtvarná výchova,  pracovné vyučovanie

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka. Pri hodnotení žiaka má prednosť pozorovanie jeho výkonu s predchádzajúcim výkonom, nie porovnávanie s výkonom spolužiakov. Nie je nutné známkovať každý výkon a prácu žiaka.

Podklady na hodnotenie žiaka:

-  praktické skúšanie ( V rámci výstupov zohráva vo väčšine prípadov najdôležitejšiu úlohu vlastná tvorba žiaka. Súčasťou tohto skúšania je i ústne skúšanie, kedy sa posudzuje miera osvojenia vedomostí a ich následné využitie)  3- krát za hodnotiace obdobie.

Informatická výchova

ü        Priebežné hodnotenie známkou na základe vypracovania zadania po prebratí témy. 

 

             Telesná výchova

Hodnotenie je založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti žiaka, hlavným kritériom hodnotenia je snaha o individuálne zlepšovanie sa v pohybových zručnostiach, psychomotorických schopnostiach, snaha o lepšie výkony, žiaci sú klasifikovaní najmenej dvomi známkami za hodnotiace obdobie v oblastiach

 

Pri hodnotení vo všetkých predmetoch na 1. stupni pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky žiakov medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha učiteľa je pozitívne hodnotenie.

Žiakov vedieme k hodnoteniu spolužiakov i k sebahodnoteniu.

 

Systém hodnotenia žiakov na 2. stupni

 

Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch

-  hodnotenie žiaka v predmete nezahŕňa hodnotenie správania, správanie žiaka je hodnotené zvlášť,

hodnotené sú zručnosti a vedomosti, ktoré boli v rámci vyučovania už prebrané a precvičené,

-  pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a vyučovacie výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie,

-  prihliada sa k systematickosti v práci žiaka v priebehu klasifikačného obdobia,

-  súčasťou celkového hodnotenia práce žiaka v predmete je i príprava na predmet (príprava pomôcok, vedenie písomností, práca na domácich úlohách, doplňovanie učiva v prípade absencie žiaka, pracovitosť a prístup k vyučovaciemu predmetu...),

-  miera naplnenia kľúčových kompetencií vo forme plnenia očakávaných výstupov je východiskom pre hodnotenie žiaka v predmete,

-  žiaci sú vopred oboznámení s termínom písomných prác trvajúcich viac ako 20 min., zároveň s termínom sú oboznámení aj s témami písomnej práce,

-  žiaci sú oboznámení s kritériami ich hodnotenia,

-  žiakom je umožnené sebahodnotenie zodpovedajúce ich veku a schopnostiam, forma sebahodnotenia je ponechaná na vyučujúcom.

 

 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:

- známky za ústne odpovede,

- známky za písomné práce, didaktické testy, referáty, praktické práce, laboratórne cvičenia, projekty.

 

Stupnica hodnotenia testov:

 

Známka

Percentuálna úspešnosť

Výborný (1)

100% - 90%

Chválitebný (2)

89% - 75%

Dobrý (3)

74% - 55%

Dostatočný (4)

54% - 25%

Nedostatočný(5)

24% - 0%

 

 

 

 

Hodnotenie žiakov na 2. stupni

 

Slovenský jazyk a literatúra

Školské písomné práce:

 

5. roč.

Súkromný list

 

6. roč.

Opis predmetu

Rozprávanie s priamou rečou

7. roč.

Umelecký opis

Dynamický opis

8. roč.

Slávnostný príhovor

Výklad

9. roč.

Úvaha

Úradný životopis

 

 

Diktáty:

 

5. roč.

Opakovanie ISCED 1

Podstatné mená

Prídavné mená

Slovesá

6. roč.

Ročníkové opakovanie

Prídavné mená

Pomnožné podst.mená

Zvieracie príd. mená

7. roč.

Cudzie slová

Prídavné mená

číslovky

Záverečné opakovanie

8. roč.

Ročníkové opakovanie

Než. pod. mená –r,-l

Interpunkcia

Skloňovanie zámen

9. roč.

Interpunkcia

Jednoduché súvetie

Pod. mená muž. rodu, zvieracie

Opakovanie ISCED 2

 

 

Počet slov v diktátoch:

 

Ročník

Počet slov v diktáte

5.

65 – 70

6.

85

7.

100

8.

120

9.

150

 

 

Klasifikačná stupnica na diktáty:

 

Počet chýb

Známka

0 - 1

1

2 - 3

2

4 - 7

3

8 - 10

4

11 a viac

5

 

 

Vstupná previerka - september , výstupná previerka - jún

 

Krátke písomné práce po tematických celkoch (do 25 minút)

Hodnotenie slohových písomných prác:

Pri hodnotení slohovej písomnej práce hodnotíme celkové vyznenie práce. Práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia.

Písomná slohová práca je hodnotená jednou známkou, ktorou sa hodnotí:

-          obsah,

-          kompozícia,

-          štýl,

-          dodržanie určeného približného rozsahu,

-          celková úprava (čistota textu, členenie odsekov, čitateľnosť),

-          pravopis a jazyková správnosť použitých jazykových prostriedkov.

 

Hodnotenie projektových prác:

V projektovej práci sa hodnotia nasledujúce oblasti:

-          slovná zásoba,

-          úprava (písomná, grafická),

-          kreativita,

-          vynaložené úsilie,

-          zreteľnosť,

-          lingvistická správnosť ( morfológia, syntax, lexikológia, pravopis).

 

 

Hodnotenie ústneho skúšania žiaka zahŕňa:

-          v šk. polroku 2 ústne odpovede,

-          práce na projektoch a diskusiách,

-          3 reprodukcie literárneho textu naspamäť v šk. roku.

 

 

Anglický jazyk

a/ 2 ústne odpovede za klasifikačné obdobie:

-  jazykový prejav, plynulosť, dojem, jazyková obratnosť

-  slovná zásoba

gramatika

b/ písomná práca 1 x v klasifikačnom období v rozsahu 45 min., hodnotí sa:

gramatika

- čítanie s porozumením

-  počúvanie s porozumením

-  písomné vyjadrenie / sloh / / Možnosť vypustenia zložiek /

c/ 1 projekt v klasifikačnom období, hodnotí sa:

-  obsah, gramatika

-  prezentácia

-  grafický prejav

d/ 3 písomné práce do 10 min. podľa tem. celku, hodnotí sa:

-    gramatický jav alebo slovná zásoba

 

Nemecký jazyk

a/ ústne

 hodnotí sa:

- plynulosť prejavu, pohotovosť a kreativita pri používaní slovnej zásoby, schopnosť reagovať na otázky,

- samostatné rozprávanie na základe prečítaného textu, čítanie s porozumením 1 x,

rozhovor, opis obrázka 1 x,

posluch s porozumením, rozhovor na základe počutého textu 1 x.

 

b/ písomné

previerky zo slovnej zásoby 2 x,

previerky z gramatiky 1 x,

písomné práce na danú tému 1 x v klasifikačnom období v 8. a 9. ročníku.

 

 

Biológia, chémia

-  ústna odpoveď – 1 za klasifikačné obdobie

-  krátka písomná práca do 10 min, nahrádza aj ústnu odpoveď.

-  písomná práca, alebo didaktický test (písomne alebo interaktívne) do 20 min. po prebratí každého tematického celku

-  1 krát v školskom roku (podľa témy buď 1. alebo 2. polroku) projekt

-  laboratórne práce sú hodnotené známkou, známka zohľadňuje predovšetkým nákres, záver a celkovú úpravu laboratórnej práce a sú v predpísanom počte pri jednohodinovej časovej dotácii 3, pri dvojhodinovej 5 prác v školskom roku,

 

 

Informatika

-  po prebratí témy vypracujú žiaci zadanie podľa vopred určených pokynov a kritérií – zadanie je hodnotené známkou, všetky známky sú rovnocenné,

-  ak žiak chýba a zadanie je na jednu vyučovaciu hodinu, žiak už zadanie nevypracováva a má preto menej známok.

 

 

Výtvarná výchova

-  žiaci vypracujú výtvarnú prácu ku každej zadanej téme – po skončení prác je každá práca ohodnotená známkou, známky sú rovnocenné,

-  teóriu neklasifikujeme, známky sú výlučne za výtvarné práce žiakov.

-  známky preverujúce vedomostí sú rovnocenné.

-  známky za referáty sú doplňujúce, zohľadňujú aktivitu žiaka, záujem o predmet.

 

Výchova umením

-  aktivita na hodinách

-  hodnotenie  ústne aj známkou

-  minimálne jedna známka počas klasifikačného obdobia

 

Hudobná výchova

počas klasifikačného obdobia je:

-  1 známka za teóriu,

-  1 známka za hudobný prejav – aj spoločný (nemusí byť individuálny),

-  vo vyšších ročníkoch je navyše 1 známka z prezentácie, ktorá je žiakovi pridelená a korešponduje z učivom daného ročníka.

-  známky preverujúce vedomostí sú rovnocenné.

-  známky za referáty sú doplňujúce, zohľadňujú aktivitu žiaka, záujem o predmet.

 

 Dejepis

-  písomné hodnotenie po tematických celkoch (do 25 minút),

-  ústne hodnotenie – v klasifikačnom období 2 ústne odpovede,

-  prezentácia projektu 1x za klasifikačné obdobie.

-  známky preverujúce vedomostí sú rovnocenné.

-  známky za referáty sú doplňujúce, zohľadňujú aktivitu žiaka, záujem o predmet.

 

 

Geografia

-  ústne - hodnotí sa obsah, rozsah, súvislosti a príčiny javov, odpoveď s mapou,    modelom 1- 2x,

-  po TC testy s doplňovaním odpovede, priraďovaním, slepou mapou 2 x,

-  projekt na danú tému 1 - 2 x za školský rok,

-  orientácia na mape

-  vypracovanie slepej mapy.

 

 

Občianska náuka

-  ústna odpoveď – 1x za klasifikačné obdobie,

-  písomné previerky po prebratí tematického celku,

-  prezentácia projektu – 1x za klasifikačné obdobie.

 

 

Fyzika

-  ústna odpoveď – 1x za klasifikačné obdobie,

-  krátke písomné previerky do 5 minút,

-  tematické previerky do 25 min. po prebratí tematického celku, môžu nahradiť ústnu odpoveď.

-  projekt ako skupinová práca a jeho prezentácia – 1x za klasifikačné obdobie.

-  laboratórne práce

 

 

Matematika

-  písomné hodnotenie ( kontrolné práce po prebratí tematických celkov),

-  vstupná previerka (september),

-  štvrťročné práce ( 4x ročne ), píšu sa vždy v klasifikačnom období- november, január, apríl,

-  máj-jún,

-  výstupná previerka ( jún),

-  ústne skúšanie v prípade nerozhodnej známky

 

Harmonogram školských úloh z matematiky

 

Ročník

Vstupná previerka

Štvrťročné práce

Výstupná previerka

5.

september

4x ročne

jún

6.

september

4x ročne

jún

7.

september

4x ročne

jún

8.

september

4x ročne

jún

9.

september

4x ročne

jún

 

Technika

-  aktivita na hodinách, kladný vzťah k práci

-  1 prezentácia projektu v klasifikačnom období

 

 

  Svet práce

-  1 výrobok za klasifikačné obdobie,

-  príprava a prezentovanie referátu na danú tému 1x v klasifikačnom období.

 

Domov a práca

-  aktivita na hodinách

-  minimálne jedna známka za klasifikačné obdobie

 

Dopravná výchova

-  aktivita na hodinách

-  teoretické vedomosti  aj praktické zručnosti hodnotené ústne aj známkou

-  minimálne jedna známka za klasifikačné obdobie

 

Telesná a športová výchova

-  atletika 1 x v klasifikačnom období,

-  gymnastika 1 x v klasifikačnom období,

-  kolektívne hry 1 x v klasifikačnom období.

Výkony žiakov sú priebežne vyhodnocované vo všetkých troch zložkách predmetu, výsledná známka je zapísaná do klasifikačného záznamu a žiackej knižky.

 

Etická výchova a náboženská výchova

-  ústne hodnotenie

-  neklasifikuje sa na celom II. stupni.

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa