Navigácia

ISCED 1 ISCED 2

Školský učebný plán 2018/2019

 

ISCED 1

rámcový učebný plán

 

 

Vzdelávacia oblasť

 

 

Predmety

 

I.

II.

III.

IV.

Počet hodín za I. až IV. ročník

PH

VH

PH

VH

PH

VH

PH

VH

Jazyk a komunikácia

 

Slovenský jazyk a literatúra

9

-

8

-

7

1

7

-

31

1

Anglický jazyk

 

-

-

-

-

3

-

3

-

6

-

Zábavná angličtina

 

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2

 Matematika a práca s informáciami

Matematika

 

4

-

4

1

4

1

4

1

16

3

Informatika

-

1

-

1

1

-

1

-

2

2

Príroda a spoločnosť

 

Prírodoveda

 

-

-

-

-

1

-

2

-

3

-

Prvouka

1

-

2

-

-

-

-

-

3

-

Vlastiveda

 

-

-

-

-

1

-

2

-

3

-

Človek a hodnoty

 

Etická výchova / náboženská výchova

1

 

1

-

1

-

1

-

4

-

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

 

1

-

1

-

1

-

1

-

4

-

Výtvarná výchova

 

2

-

2

-

1

-

1

-

6

-

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

2

-

2

-

2

-

2

-

8

-

 

PH

VH

20

2

20

3

23

2

25

1

88

8

Hodiny spolu

22

23

25

26

96

                         

 

Legenda:          PH – povinné hodiny

                        VH – voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa