Navigácia

STANOVY Členovia ZR Triedni dôverníci

Návrh stanov:  KLIK yes

 

 

ZDRUŽENIE RODIČOV pri Základnej škole Školská 311, Spišská Teplica
IČO: 37943707


STANOVY


Združenia rodičov pri Základnej škole, Školská 311, Spišská Teplica
 


OBSAH
článok 1 - Názov združenia
článok 2 - Sídlo združenia
článok 3 - Základné ustanovenia
článok 4 - Cieľ a predmet činnosti ZR
článok 5 - Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov ZR
článok 6 - Orgány ZR
článok 7 - Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci
článok 8 - Zásady hospodárenia ZR
článok 9 - Zánik ZR
článok 10 - Záverečné ustanovenia

 

STANOVY
Združenia rodičov pri Základnej škole Školská 311, Spišská Teplica

 

Článok 1
Názov združenia


Združenie rodičov pri Základnej škole, Školská 311, Spišská Teplica, ďalej len „ ZR“
 

Článok 2
Sídlo združenia


Sídlom združenia je Základná škola v Spišskej Teplici,
Školská 311, 059 34 Spišská Teplica

 

Článok 3

Základné stanovenia


3.1 Stanovy na základe zákona č. 83/90 zb. o združovaní občanov upravujú ustanovenie a celkovú činnosť Združenia rodičov v intenciách partnerského vzťahu obojstrannej spolupráce rodiny a školy, podmienky vzniku, existencie, jeho hospodárenia a zániku.
3.2 V mene ZR konajú v zmysle stanov predseda a Výkonný výbor združenia.

 

Článok 4

Cieľ a predmet činnosti ZR


4.1 ZR je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov ZŠ.
4.2 ZR je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
4.3 ZR je ustanovené na ZŠ v Spišskej Teplici, na dobu neurčitú.
4.4 Cieľom ZR je:
a) spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ
b) zabezpečovať:
- ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO,
- ochranu záujmov rodičov vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu detí v zmysle zákona o rodine,
- ochranu učiteľov proti nátlakovým skupinám i jednotlivcom,
c) podporovať úsilie vedenia školy, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:
- zúčastňuje sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, na ochrane zdravia žiakov,
- podporuje ich zdravotný, telesný a psychický vývin, pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní výletov, exkurzií, mimoškolských súťaží žiakov,
- bude spolupracovať pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia a podmienok pobytu žiakov v školských zariadeniach,
- spolupracuje pri vyhľadávaní vhodných sponzorov z radov organizácií
jednotlivcov, s cieľom prospešnosti pre výučbu žiakov a doplnenia materiálno-technického zabezpečenia školy,
- rozvíja partnerské styky s inými školami.
K splneniu týchto úloh ZR predovšetkým:
1. zhromažďuje a rieši názory, námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov v škole,
2. prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, zástupcami, ostatnými pedagogickými pracovníkmi, pri vzájomnom rešpektovaní a na základe partnerstva,
3. ZR spolupracuje s riadiacimi orgánmi, s orgánmi obecného zastupiteľstva, verejnej správy, s ústrednými orgánmi štátnej správy.

 

Článok 5
Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov ZR


5.1 Vznik členstva:
Členom ZR sa môže stať:
- osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov
- rodič žiaka
- zákonný zástupca žiaka
Podmienkou prijatia člena do ZR je podanie písomnej prihlášky (na začiatku školského roka poskytne triedny učiteľ) a zaplatenie členského príspevku v súlade s článkom VIII., bod 2.
5.2 Práva členov:
- voliť orgány ZR,
- byť do nich volení,
- podieľať sa na činnosti združenia v súlade so stanovami a právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa prostredníctvom ZR k práci školy,
- podávať podnety, návrhy a pripomienky, požadovať riešenie,
- byť informovaní ako sa v práci školy uplatňujú.
5.3 Povinnosti členov:
- platiť členské príspevky,
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia - ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
5.4 Zánik členstva:
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
- nezaplatením členského poplatku,
- úmrtím fyzickej osoby,
- zánikom združenia,
- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.
O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia

 

Článok 6
Orgány ZR


6.1 Orgány zdruţenia:
1. najvyšší orgán (Plenárne zhromaždenie - PZ),
2. výkonný orgán (Výkonný výbor - VV),
3. štatutárne orgány (Predseda, podpredseda - tajomník),
4. predsedníctvo ZR (Predseda, podpredseda – tajomník, hospodár),
5. kontrolný orgán (Revízna komisia - RK).

 

Článok 7
Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci


7.1 Najvyšší orgán združenia, Plenárne zhromaţdenie, je vytvorený zo všetkých členov ZR
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
- volí a odvoláva členov výkonného výboru a revíznej komisie,
- schvaľuje prijatie nových členov ZR.
7.2 Výkonný orgán (Výkonný výbor) je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje
základné materiály na tieto rokovania,
- počet všetkých členov vo VV musí byť nepárny (min. však 7 členov),
- volí spomedzi seba a odvoláva predsedu, podpredsedu /tajomníka/, pokladníka a odvoláva neaktívnych členov VV
Voľby členov Výkonného výboru:
- návrhy na kandidátov môžu podávať všetci členovia ZR,
- oslovenie vhodných kandidátov, ktorými môžu byť:
- osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
- rodič žiaka,
- zákonný zástupca žiaka,
- iný priaznivec ZŠ.
- zorganizovanie volieb členmi VV na členskej plenárnej schôdzi,
- priebeh a výsledky volieb musia byť uvedené v zápisnici z členskej plenárnej schôdze.
7.3 Štatutárnymi orgánmi združenia je predseda a podpredseda, ktorí sú volení členmi výkonného výboru na prvom zasadnutí členskej schôdze ZR. Štatutárni zástupcovia konajú spoločne a nerozdielne tak, že sa spoločne podpíšu.
- Predseda ZR:
- je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia,
- je volený a odvolávaný väčšinou členov VV,
- funkčné obdobie predsedu trvá do zvolenia nového predsedu,
- predseda môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému z členov združenia,
Voľby predsedu zorganizujú členovia VV spoločne s kontrolným orgánom
- voľbách predsedu sa vyhotoví riadna zápisnica,
- zápisnica musí obsahovať dátum, miesto jej spísania, meno doterajšieho predsedu, meno nového predsedu a údaje o výsledkoch volieb,
- voľby predsedu prebiehajú tajným hlasovaním,
- dňom vyhotovenia riadnej zápisnice sa predsedom združenia stáva zvolená osoba.
7.4 Predsedníctvo ZR tvorí predseda, podpredseda (tajomník) a hospodár.
7.5 Kontrolným orgánom je revízna komisia
- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu,
- členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia rodičov,
- má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu revíznej komisie,
- schádza sa najmenej 2-krát ročne, jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK
- o priebehu zasadnutia musí byť vyhotovená riadna zápisnica,
- kontroluje hospodárenie ZR, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.


Článok 8
Zásady hospodárenia ZR


8.1
Príjmy ZR tvoria najmä členské príspevky, dobrovoľné príspevky a dary členov,
dotácie, účelové dary a sponzorské príspevky.
8.2
Výšku členských príspevkov schvaľuje členská schôdza na svojom zasadnutí na
začiatku školského roka pre daný školský rok a sú splatné najneskôr do konca mesiaca –
október.
8.3
Členské príspevky vyberá triedny učiteľ. Je povinný predložiť ku kontrole
hospodárovi ZR zoznam žiakov a výšku vybraných príspevkov.
8.4
Členské príspevky sa evidujú na osobitnom zozname, prípadne účte.
8.5
Inventarizácia pokladne a bankových účtov sa vykoná podľa platných právnych
predpisov a mimoriadne na požiadanie revíznej komisie.
8.6
Finančné prostriedky sa vynakladajú výlučne na realizáciu cieľov ZR, na bežné
náklady spojené s činnosťou združenia, na akcie, ktoré sa nedajú uhradiť z finančného
rozpočtu školy a školského zariadenia a sú v súlade s poslaním ZR.
8.7
Zásadou hospodárenia ZR je vyrovnanosť príjmov a výdavkov.
8.9
Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu sa sleduje pravidelne na základe
dokladov a záznamov v peňažnom denníku. Správu o hospodárení podáva hospodár
na každej schôdzi ZR.

 

Článok 9
Zánik ZR


9.1
O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora.
9.2
Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným
zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do
15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 10
Záverečné ustanoveniaStanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia najvyšším orgánom – Plenárnym
zhromaždením.

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa