Navigácia

Skratky a predmety Skratky predmetov na tlačenie

 

 

SKRATKA NÁZOV PREDMETU
ANJ Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk
BIO Biológia
DEJ Dejepis
DAC Domov a práca
DOV Dopravná výchova
ETV Etická výchova
FYZ Fyzika
GEG Geografia
HUV Hudobná výchova
CHE Chémia
IFV Informatická výchova
INF Informatika
MAT Matematika
NBV Náboženská výchova
NEJ Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk
OBN Občianska náuka
PUM Prírodovedné praktikum
PVC Pracovné vyučovanie
PVO Prvouka
PDA Prírodoveda
SJL Slovenský jazyk a literatúra
SEE Svet práce
THD Technika
TSV Telesná a športová výchova
TEV Telesná výchova
TDA Tvorivá dramatika
VLA Vlastiveda
VUM Výchova umením
VYV Výtvarná výchova
ZBN Zábavná angličtina
TRH Triednická hodina
   
   
   

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
Email školy: zsms.spteplica@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsms.spteplica@gmail.com
Email na webmastera: breuerp@gmail.com
Telefón: +421 527738407
+421 911902080
Riaditeľ ZŠ s MŠ: +421 903420645
Školská jedáleň +421 527738401
Materská škola +421 527738119
zsms.spteplica@gmail.com
Adresa školy: Školská 311
059 34 Spišská Teplica
IČO: 37876066
DIČ: 2021672279

Mapa