• Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

   • Príchod žiakov do školy od 8:45 hod. - do tried.

    O 8:55 hod. presun žiakov s triednymi učiteľmi do školskej jedálne.

    Od 9:40 hod. do 11:00 hod - v triedach odovzdávanie vysvedčení, hodnotenie školského roka 2021/2022, vyprevadenie deviatakov.

    Školský klub - od 7:00 do 15:30 hod.

     

   • OZNÁMENIE

   • Oznámenie riaditeľa školy

    Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica, Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

    konanie volieb do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica, za jednotlivých zástupcov členov rady školy sa uskutočnia:

    1. zástupcovia nepedagogických zamestnancov dňa 2. júna 2022 o 15,30 hod.,
    2. zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ dňa 2. júna 2022 o 15,00 hod.,
    3. zástupcovia rodičov základnej školy dňa 2. júna 2022 o 16.00 hod.,
    4. zástupcovia pedagogických zamestnancov MŠ dňa 1. júna 2022 o 16,30 hod.,
    5. zástupcovia rodičov materskej školy dňa 1. júna 2022 o 17.00 hod.

    v priestoroch školskej jedálne Základnej školy s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica (ďalej ZŠ s MŠ).

     

    Počet volených členov za jednotlivé kategórie:

    1. zástupca nepedagogických zamestnancov -1
    2. zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ – 1
    3. zástupcovia rodičov žiakov ZŠ – 3
    4. zástupca pedagogických zamestnancov MŠ – 1
    5. zástupca rodičov detí MŠ - 1

    Voľby zástupcu príslušnej kategórie voličov do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak sa zišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov tejto kategórie. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov príslušnej kategórie, budú sa voľby opakovať o 30 minút po začiatku prvých volieb, pričom sa pri opakovaných voľbách účasť nadpolovičnej väčšiny voličov príslušnej kategórie nevyžaduje.

    Zabezpečenie a priebeh volieb upravuje Volebný poriadok pre voľby Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica, ktorý je vydaný spolu s týmto oznámením.

    Toto oznámenie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste v škole, zverejnené
    na webovom sídle školy, Edupage a prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

     

     

    Mgr. Juraj Jarkuliš

    riaditeľ ZŠ s MŠ

     

    Prílohy k voľbám členov do rady školy:

    Kandidačná listina - rodičia.docx

    Volebný poriadok pre voľby do Rady školy ZŠ s MŠ.Spišská Teplica.docx

    • Školský rok v ŠKD

    • Autor videa: Mgr. Veronika Skupinová

    • Školský výlet I. stupeň
     • Školský výlet I. stupeň

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský výlet I. stupeň.

      V rámci školského výletu žiaci 1. stupňa navštívili Stanišovskú jaskyňu v Liptovskom Jáne. Keďže jaskyňa nie je osvetlená, plní očakávania si všetci pred vstupom do jaskyne nasadili „čelovky“. Našli tu niekoľko jazierok, dozvedeli sa čo znamenajú názvy: „stalaktit, stalagmit a stalagnát“. Netopierov síce nevideli, avšak po vypnutí všetkých čeloviek zistili čo znamená „absolútna tma“. Pri teplote okolo 7°C kráčali popri stenách a prežili dokonalý zážitok pri objavovaní čarovného podzemia. Po ceste z jaskyne si mali možnosť pozrieť Park miniatúr, kde sa nachádza 23 „mini“ modelov slovenských kultúrnych pamiatok a záhradná železnica s piatimi traťami a viacerými vlakmi. Mgr. Lenka Klimeková

    • Vyzývačky
     • Vyzývačky

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyzývačky.

      Letné prázdniny sa nezadržateľne blížia a s nimi aj vytúžený oddych. Chvíľ, ktoré môžeme spoločne stráviť, už nie je veľa. Aby sme tento čas využili zmysluplne a zábavne, posledný deň pred odovzdávaním vysvedčení bol plný vyzývačiek – úloh, ktoré mali žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi splniť. Úlohy boli rôznorodé – žiaci pri ich plnení navštívili okrem areálu školy aj Komunitné centrum, Obecný úrad, či areál kostola. Pokračovaním všetkých vyzývačiek tvorili spoločné turnaje. Vyvrcholením celého dňa bolo vyhodnotenie vyzývačiek a odovzdanie sladkých odmien. Vo veselej atmosfére a plní zážitkov sme tak spoločne zavŕšili tento školský rok.

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Didaktické hry .

      V stredu našich žiakov prvého stupňa čakalo "vyučovanie" v prírode. Plnili úlohy z dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, riešili mimoriadne situácie, ale najlepší je vždy oddych a desiata. J. Jakubčáková

    • Majstrovstvá Slovenska ZŠ v basketbale
     • Majstrovstvá Slovenska ZŠ v basketbale

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Majstrovstvá Slovenska ZŠ v basketbale.

      V dňoch 13. a 14. júna sme sa zúčastnili podujatia pod názvom školské superfinále v Šamorínskom komplexe X-bionic. Počas týchto dvoch dní sme odohrali tri náročne stretnutia s rovesníkmi z celého Slovenska. Postupne sme si zmerali sily vo východniarskom derby so školou zo Spišskej Novej Vsi, domácim Šamorínom a Levicami. Úspešní sme boli iba v zápase so Šamorínom a tak sme na školských majstrovstvách Slovenska v basketbale získali krásne 6. miesto. Skvelým ukazovateľom je že naša škola bola jedna z mála obecných škôl na celom podujatí. Žiaci načerpali mnoho nových skúseností, ktoré môžu zúročiť aj do budúcna. Na záver by som chcela pochváliť našich žiakov za bojovnosť počas zápasov a poďakovať im za vzornú reprezentáciu školy.

     • Čitateľský krúžok v knižnici.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitateľský krúžok v knižnici..

      Krista Bendová nám nie je neznáma a s Osmijankom sme sa už pravdepodobne všetci stretli. My dnes v knižnici nezvyčajným spôsobom. Najprv sme skladali básne, potom lúštili záhadné odkazy a tvorili pre Osmijanka most cez jazero skladaním porekadiel. Na záver sme sa prs tento školský rok rozlúčili s našou knižnou vílou, ale verím, že čitatelia prežijú aj prázdniny s knihou v ruke. 💚 Mgr. Marcela Štefaňáková

    • Obvodové kolo vo vybíjanej
     • Obvodové kolo vo vybíjanej

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Obvodové kolo vo vybíjanej.

      Vo štvrtok 19.5.2022 sa v telocvični ZŠ Komenského vo Svite uskutočnilo obvodové kolo žiačok základných škôl vo vybíjanej. Výborne sa darilo nášmu družstvu. Postupne zdolali žiačky zo Štrby a Šváboviec. Po bojovnom výkone so žiačkami zo Svitu vybojovali 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

    • NBV/ETV - nahlasovanie
     • NBV/ETV - nahlasovanie

      Vážení rodičia terajších prvákov až ôsmakov!

      Prosíme Vás o záväzné nahlásenie svojich detí na náboženskú alebo etickú výchovu na budúci školský rok (2022/2023) do 10. júna 2022 cez EDUPAGE - PRIHLASOVANIE – NBV/ETV - výberom jednej z možností. Ak máte viac detí na našej škole, musíte výber urobiť zvlášť za každé dieťa.

    • Voliteľné predmety - NEJ/CSJ,CVM
     • Voliteľné predmety - NEJ/CSJ,CVM

      Vážení rodičia žiakov šiesteho ročníka!

      Podľa školského vzdelávacieho programu ponúkame rodičom našich šiestakov možnosť výberu druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka ZŠ. Na našej škole sa bude vyučovať Nemecký jazyk. Škola ponúka z rámca voliteľných hodín žiakom 7. – 9. ročníka druhý cudzí jazyk v rozsahu dvoch hodín týždenne. Pre žiakov, ktorí si nevyberú druhý cudzí jazyk, budú v rámci voliteľných hodín – predmety Cvičenia zo slovenského jazyka a Cvičenia z matematiky s dotáciou jednej hodiny do týždňa v oboch predmetoch.

    • MDD v ŠKD
     • MDD v ŠKD

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD v ŠKD.

      Oslávili sme Deň detí v ŠKD. Popoludnie sme si spríjemnili športovými súťažami, hrami a piknikom. Všetci zúčastnení získali medailu a sladkú odmenu.

    • Krajské kolo Biologickej olympiády
     • Krajské kolo Biologickej olympiády

      Naše žiačky Karolína Štefaňáková ( 9.A ) a Alena Tekelová (8.A) sa 17.5. 2022 úspešne zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády kat. E., ktoré sa konalo v Prešove.

      Karolína Štefaňáková sa v zoológii umiestnila na výbornom treťom mieste s minimálnou stratou na druhé miesto, Alenka Tekelová je úspešnou riešiteľkou olympiády z botaniky.

    • Školský výlet IX. A
     • Školský výlet IX. A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský výlet IX. A.

      26. a 27. mája boli deviataci na výlete vo Vysokých Tatrách. Z Tatranskej Lomnice sa cez Folvarskú Poľanu dostali na Chatu pri Zelenom plese, kde prenocovali. Nasledujúci deň sa po výdatných raňajkách vrátili domov. Aj vďaka priaznivému počasiu, aj vďaka dobrej atmosfére si všetci užili pekné chvíle.

    • Online svet - kyberšikana - beseda
     • Online svet - kyberšikana - beseda

      Do fotogalérie bol pridaný nový album "Online svet - kyberšikana" - beseda.

      Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Whatsapp,... množstvo cudzích slov a veľa možností komunikácie. Tiež veľa možností kyberšikany. Ako sa tomu vyhnúť, prišla žiakom 5. ročníka porozprávať sociálna pracovníčka, Mgr. Nikola Šprochová. Počas besedy sme zistili, čo všetko sa skrýva pod pojmom kyberšikana, objasnili sme si, ako sa k nej postaviť i to, že všetky dôkazy o kyberšikane máme uchovať v počítači, nie vo svojom srdci. Ďakujeme Mgr. N. Šprochovej, za jej obohacujúcu prednášku.

     • MINIBASKETSHOW

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MINIBASKETSHOW.

      Dňa 18.5. 2022 sme sa po dlhšej prestávke zúčastnili regionálneho kola na perfektne zorganizovanej akcii s názvom minibasketshow. Maratón súťaží sa konal v Aréne Poprad , kde sme si zmerali svoje pohybové a basketbalové zručností s deťmi z Popradu, Košíc, Liptovského Mikuláša a Rožňavy. V silnej konkurencii sme si vybojovali krásne 6.miesto. Blahoželám deťom za skvelú reprezentáciu školy a kvalitné športové výkony.

    • Knihy – naši kamaráti
     • Knihy – naši kamaráti

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Knihy – naši kamaráti.

      S knihami sa naši žiaci stretávajú pomerne často. Na hodinách literatúry, v školskej knižnici... My sme spojili oboje a v rámci vyučovania Slovenského jazyka a literatúry sme navštívili školskú knižnicu, aby sme tam v objatí knižného sveta zdokonaľovali svoje čitateľské zručnosti. Malí, či veľkí - všetkých nás naša knižnica prichýlila a dovolila zážitkovým spôsobom odhaľovať tajomstvá literatúry. Veríme preto, že práve vyučovacie hodiny strávené v školskej knižnici pomôžu našim žiakom posilniť lásku k slovenskej literatúre.

    • Zážitkovo v školskom klube
     • Zážitkovo v školskom klube

      Jednou z výchovných zložiek v školskom klube detí je aj spoločné čítanie. Túto aktivitu sme preniesli zo školského klubu do školskej knižnice a rozprávkové čítanie spojili so zážitkovým učením. Pobyt v školskej knižnici sme využili nielen na zaujímavé čítanie, ale aj na poznávanie nových kníh. Obohatení o nové zážitky a skúsenosti sa tešíme na ďalšie spoločné čítanie v školskej knižnici.

    • V našej knižnici...
     • V našej knižnici...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album V našej knižnici....

      Naša knižnica znova otvorila svoje brány dokorán pre všetkých čitateľov. Tento týždeň sme v nej našli malých čitateľov z Čitateľského krúžku. Písmenko za písmenkom, slovo za slovom... a naše hlavičky boli znova bohatšie o poznanie ďalšej peknej rozprávky.

    • Svetový deň Downovho syndrómu

    • 21.3.

    • Karnevalový deň

    • Medzinárodný deň Aspergerovho syndrómu

    • BIOLÓGIA

    • Hodiny biológie v novej učebni.

     Vyučujúci: Mgr. Róbert Glatz

     Autor videa: Mgr. Veronika Skupinová

    • TECHNIKA

    • Naša technika aj v novej učebni pod dohľadom pána učiteľa R. Glatza a pani učiteľky S. Macurákovej.

      

     Autor videa: Mgr. Veronika Skupinová

    • Prírodoveda

    • III. A

     Žiaci 3. ročníka a pani učiteľka Mgr. Andrea Skokanová

     Autor videa: Mgr. Veronika Skupinová

    • FYZIKA - video

    • Odborne a moderne na fyzike...

     Žiaci 8. ročníka a pani učiteľka Mgr. Slavka Macuráková.

     Autor videa: Mgr. Veronika Skupinová

  • Partneri

   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Štátny pedagogický ústav
   • Slovensko SK
   • Prpgram Alf
   • Zborovňa.sk
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 10. 8. 2022
  • Jedálny lístok

   • Streda10. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Štvrtok11. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje