• OZNAM

   V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:2-Al 81O zo dňa 8. januára 2021 s účinnosťou od 11.01.2021 a Rozhodnutia zriaďovateľa školy

    

   od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude:

    

   Školský klub detí otvorený pre detí rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania.

   Školská jedáleň bude v prevádzke pre deti  navštevujúce  MŠ a ŠKD  v danom  termíne, pre zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ, ŠKD a pre dôchodcov a cudzích stravníkov.

    

   Všetci žiaci základnej školy sa budú naďalej vyučovať dištančnou formou, platí to aj pre žiakov navštevujúcich ŠKD.

   • Podmienky nástupu žiakov do ŠKD: 

    

   Zákonný zástupca musí prihlásiť svoje dieťa do ŠKD* najneskôr do 22.01.2021 do 12:00 hod. cez Edupage a v deň nástupu:

   1. Odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom čestne prehlási, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete na webovom sídle ZŠ, aj v aplikácii Edupage po prihlásení, v záložke Žiadosti/Vyhlásenia.
     
   2. Aspoň jeden zákonný zástupca pri nástupe žiaka do ŠKD sa musí preukázať riaditeľovi ZŠ s MŠ, alebo jemu poverenej osobe, platnou výnimkou z testovania, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo certifikovaným antigénovým testom, nie starším ako 14 dní. Pri preukázaní takéhoto potvrdenia zákonný zástupca vyjadruje súhlas s poskytnutím týchto osobných údajov pre daný účel. Škola sa zaväzuje mlčanlivosťou  o týchto údajoch a neposkytne ich tretím stranám.
     
   3. Aspoň jeden zákonný zástupca pri nástupe žiaka predloží potvrdenie od zamestnávateľa (originál, alebo kópiu), že nemôže vykonávať prácu z domu (home office) a musí dochádzať do zamestnania. Pri preukázaní takéhoto potvrdenia zákonný zástupca vyjadruje súhlas s poskytnutím týchto osobných údajov pre daný účel. Škola sa zaväzuje mlčanlivosťou  o týchto údajoch a neposkytne ich tretím stranám.

   Odôvodnenie:

   K týmto prísnym podmienkam nástupu žiakov do ŠKD zriaďovateľ pristúpil z dôvodu, že chce zabezpečiť čo najväčšiu ochranu zdravia nastupujúcich žiakov, ale aj zamestnancov ZŠ. Pri výskyte pozitívneho prípadu jedného z členov domácnosti budú musieť ísť do 10 dňovej karantény všetci žiaci zo skupiny, v ktorej bude žiak umiestnený, spolu so všetkými zamestnancami, ktorí so žiakom prišli do kontaktu.

    

   Za porozumenie ďakujem

   Mgr. Juraj Jarkuliš

   riaditeľ ZŠ s MŠ

    

   * prihlásenie svojho dieťaťa uskutočnite najneskôr deň pred jeho prvým nástupom do ŠKD (kvôli zabezpečeniu stravy), napr. ak nastúpi v pondelok – prihlásiť v piatok, ak nastúpi až v stredu tak je potrebné ho prihlásiť najneskôr v utorok)

  • Oznam - Celkové hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021

   Dňa 20.01.2021 bola po prerokovaní na mimoriadnej pedagogickej rade schválená riaditeľom školy forma celkového hodnotenia žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021. Spôsob a podmienky  si môžte pozrieť tu: Celkové hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 200/21

    

   • Návrat do škôl

   • Vážení rodičia a milí žiaci,

    na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy a pandemickej situácie

    bude od 18.01.2021 do 22.01.2021

    pokračovať dištančné vyučovanie pre všetky ročníky základnej školy.

     

    Dištančné vyučovanie:

    Naďalej prebieha podľa upraveného rozvrhu pre prvý aj druhý stupeň základnej školy v súlade s usmerneniami MŠ SR.

     

    Za porozumenie ďakujeme

     

    Mgr. Juraj Jarkuliš

    riaditeľ školy

     

     

    Vážení rodičia a milí žiaci,

    dovoľte nám poďakovať sa Vám všetkým za Vašu spoluprácu, ústretovosť, trpezlivosť a rôznu pomoc v uplynulom roku, ktorý bol v mnohom „iný“, ako sme boli zvyknutí. Že sme ho zvládli úspešne, veríme, že ukáže čas.

    Do pozornosti Vám dávame nové informácie týkajúce sa návratu detí a žiakov do škôl.

    Na základe Rozhodnutia MŠ SR zo dňa 04.01.2021 (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/) , Rozhodnutia zriaďovateľa školy a pandemickej situácie v obci bude od 11.01. 2021 do 15.01.2021:

    - materská škola zatvorená,

    - školský klub detí mimo prevádzky,

    - školská jedáleň mimo prevádzky,

    - všetci žiaci základnej školy sa budú vyučovať dištančnou formou.

    O spôsobe vyučovania a prevádzky ŠKD od 18.01.2021 sa rozhodne podľa aktuálnej pandemickej situácie v regióne. (Je možné, že ostaneme na dištančnom vyučovaní až do ukončenia lockdownu (24.01.2021), kedy má byť opäť celoplošné testovanie.

    Dištančné vyučovanie bude od 11.01. do 15.01. 2021 prebiehať podľa upraveného rozvrhu pre prvý aj druhý stupeň základnej školy v súlade s usmerneniami MŠ SR a bude zverejnený na Edupage.

    Prosíme naďalej sledujte webové sídlo školy, kde budeme uverejňovať aktuálne informácie.

    Ďakujeme

    Mgr. Juraj Jarkuliš

    riaditeľ školy

     

   • Návrat do škôl 2021

   •  

    Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia,

    opäť sa na Vás obraciame s prosbou o rýchlu spoluprácu a vyjadrenie Vášho názoru. Na základe včera zverejneného dokumentu "Návrat do škôl 2021" na stránkach Ministerstva školstva SR, Vás prosíme o povinné vyplnenie dotazníkového prieskumu v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na ZŠ v 5. – 9. ročníku od 11.01.2021.

    V menu – PRIHLASOVANIE – Dotazníkový prieskum - Prosím vyberte len jednu z možností.

    Vyjadriť sa môžete dnes, 18.12.2020 do 23:59 hod. Následne budú výsledky spracovávané a vyhodnocované, či zriadime vlastné odborové miesto alebo nie a následne s tým súvisiace ďalšie opatrenia.

    Vopred Vám ďakujeme!

     

     

    Návrat do škôl 2021

    (výber z manuálu a usmernení)

     

    Materiál „Návrat do škôl 2021“ slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

     

     Forma vzdelávania po vianočných prázdninách,

    t. j. od 11. januára 2021 pokračuje nasledovne:

     

    • materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení;
    • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení;
    • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;
    • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom stupni bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. Ďalej v základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;
    • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa v základnej škole vyučujú prezenčne len žiaci zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa starajú o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania.
    • Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného času po skončení vianočných prázdnin budú postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU.

     

    POZNÁMKA: Bez obmedzení sa myslí bez nutnosti testovania. Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre).

     


    COVID AUTOMAT

    Predvídateľné opatrenia podľa rizika v školách a školských zariadeniach

     

    Stupeň

    Monitoring

    Stupeň ostražitosti I.

    Stupeň ostražitosti II.

    I.stupeň varovania

    II.stupeň varovania

    III.stupeň varovania

    IV.stupeň varovania

    Školy

    Bez obmedzení

    MŠ, ZŠ, SŠ, OU

    - bez obmedzení VŠ –prezenčne

    s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty

    MŠ, ZŠ, SŠ, OU

    - bez obmedzení VŠ –prezenčne

    s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty

    MŠ, ZŠ bez obmedzení. SŠ, OU len koncové ročníky (prezenčne).

    Prezenčne s testom podľa platnosti testu.

    VŠ - dištančne

    MŠ, ZŠ 1.

    stupeň prezenčne, špeciálne

    školy a deti, kt. sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, len koncové ročníky ZŠ, SŠ, OU (prezenčne). Prezenčne s testom podľa platnosti testu.

    VŠ - dištančne

    MŠ, ZŠ 1.

    stupeň prezenčne, špeciálne

    školy a deti, kt. sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, len koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). Prezenčne s testom podľa platnosti testu.

    VŠ - dištančne

    MŠ, ZŠ 1.

    stupeň len pre deti rodičov z

    kritickej infraštruktúry“ MŠ zatvorené,

     

    ZŠ, SŠ, OU, VŠ

    - dištančne

     

    Regionálny semafor/COVID AUTOMAT (hraničné pásma okresov)

     

    Regionálne charakteristiky

     

    Monitoring

    Stupeň ostražitosti I.

    Stupeň ostražitosti II.

    I. stupeň varovania

    II. stupeň varovania

    III. stupeň varovania

    IV. stupeň varovania

    Vážená 14 dňová incidencia*

    < 50

    50 - 100

    100 - 150

    150 - 300

    300 – 1 000

    1 000 – 2 000

    > 2 000

    Počet

    hospitalizovaných na 100 000 obyv.

     

    < 3

     

    3 – 6

     

    6 – 12

     

    12 – 24

     

    24 – 48

     

    48 – 70

     

    > 70

    Trend 7 dňovej incidencie

    0.5 – 0.7

    0.7 – 0.9

    0.9- 1

    1 – 1.2

    1.2 – 1.5

    1.5 – 2

    > 2

    Zhodnotenie situácie na

    okresnej úrovni (RÚVZ)

     

    1

     

    2

     

    3

     

    4

     

    5

     

    6

     

    7

     

     * Okres sa smie líšiť vo svojom výslednom skóre o max. 1 úroveň smerom na dol od 14 dennej váženej incidencie.

     

    Nutnosť, možnosti a spôsoby testovania budú žiakom, rodičom a zamestnancom školy a školských zariadení oznámené cez Edupage a na webovom sídle školy podľa aktuálnej situácie.

     

     

    Prosíme, sledujte aj počas vianočných prázdnin webové sídlo našej školy.

     

    Za porozumenie ďakujeme

     

     

     

    Mgr. Juraj Jarkuliš

    riaditeľ ZŠ s MŠ

     

   • OZNAM
    • OZNAM

    • 21. 1. 2021
    • V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:2-Al 81O zo dňa 8. januára 2021 s účinnosťou od 11.01.2021 a Rozhodnutia zriaďovateľa školy

     od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude:

     Školský klub detí otvorený pre detí rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania.

   • Oznam
   • OZNAM
    • OZNAM

    • 13. 1. 2021
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy a pandemickej situácie

     bude od 18.01.2021 do 22.01.2021

     pokračovať dištančné vyučovanie pre všetky ročníky základnej školy.

     Dištančné vyučovanie:

     Naďalej prebieha podľa upraveného rozvrhu pre prvý aj druhý stupeň základnej školy v súlade s usmerneniami MŠ SR.

   • Návrat do škôl
    • Návrat do škôl

    • 6. 1. 2021
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     dovoľte nám poďakovať sa Vám všetkým za Vašu spoluprácu, ústretovosť, trpezlivosť a rôznu pomoc v uplynulom roku, ktorý bol v mnohom „iný“, ako sme boli zvyknutí. Že sme ho zvládli úspešne, veríme, že ukáže čas.

     Do pozornosti Vám dávame nové informácie týkajúce sa návratu detí a žiakov do škôl.

   • OZNAM ŠJ - zmeny, poplatky
    • OZNAM ŠJ - zmeny, poplatky

    • 4. 1. 2021
    • Vážení rodičia a dospelí stravníci ŠJ,

     dňa 16.12.2020 bol na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici uznesením č.108/2020 schválený rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2021 a uznesením č. 112/2020 schválené nové VZN č. 6/2020, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica. Toto VZN ruší VZN č. 3/2019 a nadobúda účinnosť 1.1.2021.

   • Druháci na hasičskej zbrojnici
    • Druháci na hasičskej zbrojnici

    • 11. 12. 2020
    • Druháci mali možnosť (v rámci hodín prvouky) spoznať obetavé tímy záchranárov, policajtov a hasičov a hlavne zoznámiť sa s dôležitými telefónnymi číslami týchto zložiek. Učiť sa priamo v teréne zážitkovou formou nie je vždy možné, ale vďaka nášmu DHZ v Spišskej Teplici sme mohli prežiť krásnu, zábavnú a najmä poučnú hodinku.

   • ZBER PAPIERA - nesúťažný
    • ZBER PAPIERA - nesúťažný

    • 8. 12. 2020
    • V dňoch 10. a 11. 12. 2020 (štvrtok a piatok) sa uskutoční nesúťažný zber papiera, kontajner bude pristavený pri školskej jedálni.

     Papier môžete doviesť a uložiť ho do kontajnera bez váženia.

     Ďakujeme.

     Vyhodnotenie posledného zberu z minulého školského roka (jún) sa uskutoční 29. januára 2021.

   • Mikuláš prišiel aj k nám...
    • Mikuláš prišiel aj k nám...

    • 7. 12. 2020
    • Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelil nám radosti, čižmu plnú sladkostí.

     Potešil všetky dobré deti, čertík nemal šancu....

     Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé.

     Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás.

   • iBobor - informatická súťaž
    • iBobor - informatická súťaž

    • 29. 11. 2020
    • Začiatkom novembra prebehla informatická súťaž iBobor. Napriek tomu, že sme mali dištančné vzdelávanie a žiaci museli súťažiť z domu, súťaže sa zúčastnilo 29 z 51 prihlásených žiakov, ktorí nezabudli a súťažili. Zo všetkých ročníkov máme dvadsať žiakov úspešných.

     Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať odkaz v ankete.

   • Deň jablka - 21.10
    • Deň jablka - 21.10

    • 20. 11. 2020
    • My, žiaci 1.stupňa, sme si tento deň uctili oslavou jablka. V triedach sme si pripravili aktivity, ktoré úzko súviseli s našim chutným ovocím – s jablkom. V tento deň nás čakal kopec zábavy a poučenia. Ochutnávka jablka, rozhovory o význame jablka a mnoho ďalších aktivít tvorili program nášho Dňa jablka.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 26. 1. 2021
  • Napíšte nám

   Milí rodičia, máte problém s riešením úlohy vášho dieťaťa? Napíšte nám prostredníctvom tohto formulára. My vám skúsime pomôcť čo najskôr.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Ako nám zvoní

   1.  07:50 - 08:35
   2.  08:40 - 09:25
   3.  09:40 - 10:25
   4.  10:30 - 11:15
   5.  11:20 - 12:05
   6.  12:10 - 12:55
   7.  13:15 - 14:00

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Jedálny lístok

   • Utorok26. 01.
   • Desiata
    zatiaľ žiadne údaje
   • Obed
    zatiaľ žiadne údaje
  • Tlačivá

  • Mapa